Uvjeti korištenja

 

PODRUM
Poslovna društvena mreža

 

Opći uvjeti korištenja

  

UVODNE ODREDBE

Dobrodošli na Podrum.hr, web stranicu i poslovnu društvenu mrežu koja je u vlasništvu i kojom upravlja trgovačko društvo eBIZ d.o.o.

Na ovoj stranici objašnjeni su uvjeti pod kojima možete koristiti naše usluge (“Opći uvjeti”). Pristupom odnosno korištenjem usluga Podrum.hr, aplikacija i softwarea smatra se da ste upoznati s ovim uvjetima i svim rizicima koji nastaju iz korištenja ove web stranice te prihvaćate koristiti sadržaj ove web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Opći uvjeti primjenjuju se na sve sadržaje i usluge Podrum.hr web stranice.

eBIZ d.o.o. pridržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete u bilo koje vrijeme i bez posebne obavijesti ili najave. Ako isto učinimo, objavit ćemo izmijenjene Opće uvjete na ovoj stranici i naznačiti datum posljednje izmjene. Vaš nastavak korištenja naših usluga i nakon takve izmjene predstavlja prihvaćanje izmijenjenih Općih uvjeta. Ukoliko ne prihvaćate ove Opće uvjete ili buduće izmijenjene Opće uvjete, nemojte pristupati ovoj web stranici i koristiti njene sadržaje. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike te druge osobe koje pristupe sadržaju na ovoj web stranici (“Korisnici”).

Na sve međusobne odnose između eBIZ d.o.o. i korisnika, a koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se na odgovarajući način važeći propisi Republike Hrvatske.

 

KORIŠTENJE USLUGA I DOSTUPNOST

Pojedini dijelovi Podrum.hr omogućuju korisnicima objavljivanje komentara, podataka, pitanja ili drugog sadržaja. Korisnik je isključivo odgovoran za sav sadržaj koji isti objavljuje, pohranjuje ili učini na drugi način dostupnim na Podrum.hr, dok je uloga Podrum.hr isključivo uloga pasivnog prijenosnika. Podrum.hr objavom ili prijenosom sadržaja korisnika ne postaje vlasnikom istog sadržaja.

Podrum.hr ne vrši nadzor nad objavljenim sadržajem korisnika, osim pod uvjetima propisanima zakonom ili drugim mjerodavnim propisom.

Podrum.hr, kao i njegovi pojedini sadržaji i dijelovi u stalnom su razvoju, stoga eBIZ d.o.o. zadržava pravo da iste mijenja i nadograđuje u cijelosti ili djelomično u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti ili najave. eBIZ d.o.o. će nastojati da Podrum.hr bude dostupan svojim korisnicima u svako doba. Međutim, eBIZ d.o.o. ne odgovara za prekide, neaktivnost  ili greške na Podrum.hr te zadržava pravo da prekine aktivnost Podrum.hr ili njegovih pojedinih dijelova bez prethodne obavijesti.

Također, eBIZ d.o.o. zadržava pravo ograničiti ili ukinuti pravo pristupa na Podrum.hr svakome tko se ne pridržava ovih Općih uvjeta ili drugih mjerodavnih propisa. eBIZ d.o.o. zadržava pravo obrisati odnosno onemogućiti prijenos ili pohranjivanje sadržaja koji su, po njegovoj diskrecijskoj ocjeni potencijalno nezakoniti ili protivni Općim uvjetima ili drugim propisima. Korisnik se slaže da eBIZ d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja nastane ili bi mogal nastati ograničavanjem ili ukidanjem korištenja usluga.

 

AUTORSKA PRAVA

eBIZ d.o.o. polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje koji se nalaze na Podrum.hr (uključujući, između ostalog, software, slike, tekstove, grafičke materijale, ilustracije, znakove, patente, žigove, slikovne i tekstualne materijale, baze podataka, programerski kod), kao i na prava intelektualnog vlasništva s time u vezi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava predstavlja kršenje autorskih prava.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

eBIZ d.o.o. poštuje privatnost korisnika Podrum.hr. Podaci o korisnicima neće biti dostupni trećima, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom. eBIZ d.o.o. se obvezuje da će čuvati privatnost svojih korisnika, osim u slučaju  nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

OBVEZE KORISNIKA

Korisnicima Podrum.hr najstrože se zabranjuje: (i) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su protivni hrvatskim ili međunarodnim propisima, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te trećima nanosi ili bi mogao nanijeti štetu na bilo koji drugi način; (ii) objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje korisnik zna ili bi morao znati da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima; (iii) objavljivanje, slanje i razmjenu sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom.

Korisnik samim korištenjem Podrum.hr izjavljuje da sadržaj koji objavljuje, šalje, razmjenjuje i pohranjuje putem Podrum.hr ne nanosi niti bi mogao nanijeti štetu trećima, te da nije protivan Općim uvjetima i drugim mjerodavnim propisima. U slučaju postupanja protivno svojim obvezama, korisnik će biti isključivo odgovoran za svaku štetu ili drugu posljedicu koja iz takvog postupanja proizađe.

eBIZ d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj koji su korisnici objavili ili na drugi način učinili dostupnim na Podrum.hr, a korisnici se samim pristupom odnosno korištenjem Podrum.hr slažu s odrcanjem od svake odgovornosti društva eBIZ d.o.o.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korisnik je isključivo odgovoran za korištenje Podrum.hr ili bilo kojih njegovih dijelova. eBIZ d.o.o. isključuje svoju odgovornost zbog nemogućnosti pristupa ili drugih grešaka u pristupu ili korištenju Podrum.hr. Korištenjem Podrum.hr ili bilo kojih njegovih dijelova korisnik pristaje na ovakvo isključenje odgovornosti.

eBIZ d.o.o., između ostalog, primjerice, isključuje svoju odgovornost za slijedeće:

  • nedostupnost Podrum.hr ili njegovih elemenata odnosno njihovu ometanu dostupnost;
  • nepotpunost, nepreciznost, nedostupnost, nepravodobnost, ili nesigurnost Podrum.hr ili njegovih pojedinih dijelova;
  • netočan i nepouzdan prijenos sadržaja ili podataka odnosno njihovo pohranjivanje na neispravan i nesiguran način;
  • bilo kakvu štetu (stvarnu štetu i izgubljenu dobit) koja bi mogla nastati uslijed gubitka podataka ili sadržaja, a koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja Podrum.hr ili njegovih elemenata, djelovanja trećih osoba putem Podrum.hr, kao i sadržaja koji su učinjeni dostupnima putem Podrum.hr;
  • nepodobnost dijelova i karakteristika Podrum.hr da udovolji potrebama korisnika.

 

RAZNO

U slučaju da je ikoja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ništetna ili proglašena ništetnom, to će utjecati isključivo na tu konkretnu odredbu, dok će sve preostale odredbe ostati na snazi. Za slučaj da je neka odredba sudskom odlukom ili arbitražnim pravorijekom proglašena ništetnom, preostale odredbe Općih uvjeta valja tumačiti samostalno i odvojeno, a ništetnu odredbu zamijeniti odredbom koja će ju zamijeniti na najbolji mogući način, očuvajući smisao Općih uvjeta.

Naslovi članaka služe isključivo u svrhu preglednosti i ne utječu na tumačenje pojedinih odredba Općih uvjeta.

Neostvarivanje bilo kojeg prava koje proizlazi iz odredaba ovih Općih uvjeta neće predstavljati odricanje od tih prava. Odricanje je moguće isključivo pisanom izjavom o istome.

 

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Pravo mjerodavno za ove Opće uvjete je hrvatsko pravo.

U slučaju bilo kakvih sporova koji će proizaći iz odredaba ovih Općih uvjeta, eBIZ d.o.o. i korisnici ugovaraju isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske.